Mến chúc Bạn Bè Tất Cả Vui!

Huệ Thu

Ngày đó, ngày tôi sống cuối đời
Mến chào hết thảy Bạn Bè Tôi!
Quê Hương đã bỏ, lìa Cha Mẹ
Đất Khách đang là, ở thế thôi!
Đường Luật, bài thơ hay bởi đối
Tha Hương, tâm sự dở nên cười?
Bấy lâu thơ thẩn cho qua chuyện
Mến chúc Bạn Bè Tất Cả Vui!

HuệThu

Đã xem 90 lần.

Be the first to comment

Bình luận/Xướng hoạ