Mủa Đông California

Huệ Thu

Mùa Ðông!  Ai mới nói mùa Ðông?
Truớc ngõ nhà tôi nắng vẫn hồng
Con mắt ai nhìn khung cửa hé?
Cánh chim nào động nhánh cây rung…
Mây bay trắng xóa trên đầu núi
Nuớc chảy xanh hoài tới cuối sông
Ai ở Cali đều thấy thế
Cuối nãm đây chửa có mùa Ðông!

huệthu

Đã xem 2624 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*