Thu sầu
Thơ xướng hoạ

Thu Sầu

Xướng hoạ và Chuyển thể Thu sầu Hoa nắng lung linh đượm ánh hồng Thềm xưa gió nhẹ khỏa rèm song Câu thơ lăn lóc nhòe cơn mộng Cái nhớ chông chênh gợn nỗi lòng […]