Thơ hoạ

Đêm Mưa

Đêm mưa nằm lắng tiếng thầm tiếng như than thở tiếng âm ỉ buồn tiếng nào còn lạnh hơi sương tiếng nào như ngựa chân bon giữa đời… Đêm mưa cú vẫn gọi người hồn […]