Thơ nối điêu

Nối Ðiêu thơ Chúc Mai

Tôi xin nhặt những câu thơ mà tôi rất thích của Chúc Mai (hai câu đầu trong ngoặc kép) để nối điêu thành bài thơ , tôi gọi là Thơ Nối Điêu (*) : “Người […]