Thơ xướng hoạ

Trường Xưa

TRƯỜNG XƯA TRONG NỖI NHỚ (thủ vĩ ngâm) Bài xướng Hạ Thái Trần Quốc Phiệt Hoài niệm thời thơ một mái trường Niềm riêng lắng đọng mỗi chiều buông Này đây mái tóc hoe màu […]