Thơ dịch

Quy Khứ Lai Từ

Quy Khứ Lai Từ (Ðào Tiềm) Bản Dịch của Hà Thượng Nhân Quy Khứ Lai Từ (Ðào Tiềm) 歸去來辭 歸去來兮,田園將蕪,胡不歸! 既自以心為形役,奚惆悵而獨悲? 悟已往之不諫,知來者可追。 實迷途其未遠,覺今是而昨非。 舟遙遙以輕颺,風飄飄而吹衣。 問征夫以前路,恨晨光之熹微。 …. 乃瞻衡宇,載欣載奔。 僮僕歡迎,稚子候門。 三徑就荒,松菊猶存。 攜幼入室,有酒盈樽。 引壺觴以自酌,眄庭柯以怡顏。 倚南窗以寄傲,審容膝之易安。 園日涉以成趣,門雖設而常關。 策扶老以流憩,時矯首而遊觀。 雲無心以出岫,鳥倦飛而知還。 […]