Thơ hoạ

Đèo Hải Vân / Qua Đèo Hải Vân

( Đây Huế quê tôi .  Mến tặng Thi sĩ LU HÀ )  Đà Nẳng phân ranh Huế : một đèo “Hải Vân” vời vợi thật cheo leo Quanh co đường hẹp đầy nguy khốn […]