Thơ hoạ

Tiết Tháo Nguyễn Khoa Nam

Một thuở yên ba sóng cuộn thành Ngút ngàn bão nổi giạt rừng xanh Tuốt gươm dũng khí điều muôn trận Thúc ngựa uy danh chuyển vạn binh! Ðất mất, quân tan, sầu vận nước […]