Thơ xướng hoạ

Chấp Ngã

Bài xướng của Hoa Sơn Chấp Ngã Luân hồi do ngã chấp người ơi! Muôn kiếp tử sanh dấy nghiệp rồi Tam độc manh tâm sầu vạn thuở Thập ma loạn tánh hủy nghìn đời […]