Thơ xướng hoạ

Lá Diêu Bông

Lá Diêu Bông?   (*)     Ông Hoàng bày đặt Lá Diêu Bông Lầm lỡ bao nhiêu chuyện vợ chồng Đem hết xuân xanh tìm mộng ảo Dốc toàn tâm huyết bắt hư không Đầu thu cách mạng […]