Thơ hoạ

Đùa Ông Thợ Cất Nhà

Nếu già nên sở, hở thì nêm… Cầm búa, cầm khoan với thước, kềm… Sáng lựa cây làm đi đứt buổi; Chiều vò óc tính xém vào đêm… Thuốc ro vài tẩu…Cưa cày lội; Rượu […]