Thơ song ngữ

The Poetry of Hồ Xuân Hương

The Poetry of Hồ Xuân Hương Spring Essence -Translated by John Balaban Cảnh thu Thánh thót tầu tiêu mấy hạt mưa, Khen ai khéo vẽ cảnh tiêu sơ. Xanh om cổ thụ tròn xoe tán, […]