Thơ hoạ

Tâm Sự / Thuyền Neo Bến Mới

Tâm Sự P.1 thời gian thâm s thoát thoi đưa, Thế mà tính đã có thừa mười năm, Chục năm thơ thẩn tần ngần, Chúc năm nửa gối một mình đơn thân, Chục năm lo […]