Thơ xướng hoạ

Hoa Tím Đang Mùa / Nghĩ Tới cuối Năm

Đọc được mấy bài thơ của Huệ Thu, bài nào cũng gây nhiều cảm xúc, nhưng sức có hạn nên xin vịn ( *) được 2 bài: bài xướng: Hoa Tím Đang Mùa  Cali đang […]