Thơ hoạ

Bảy Chén Trà

Cảm hứng sau khi đọc “Trà Ca” của Lô Đồng (*) Một Mình Uống Trà 1 Ngồi một mình uống bảy chén trà Chén đầu buốt lưỡi xót niềm xa Chén hai nge ngọt chén […]