Đường thi Việt

Cảm Đề sau khi đọc “Long Thành Cầm Giả Ca”

Long thành cầm giả ca 龍城琴者歌 • Chuyện người gảy đàn ở Thăng Long 龍城琴者歌 龍城佳人 不記名字 獨善絃琴 舉城之人以琴名 學得先朝宮中供奉曲 自是天上人間第一聲 余在少年曾一見 監湖湖邊夜開宴 此時三七正芳年 春風掩映桃花面 酡顏憨態最宜人 歷亂五聲隨手變 緩如涼風度松林 清如隻鶴鳴在陰 烈如荐福碑頭碎霹靋 哀如莊舄病中為越吟 聽者靡靡不知倦 盡是中和大內音 西山諸臣滿座盡傾倒 徹夜追歡不知曉 […]