Thơ hoạ

Sống Lại Tết Quang Trung

Sống Lại Tết Quang Trung Xuân chờ Nguyễn Huệ dẫn hùng anh Thẳng tiến Thăng Long giải phóng thành Thái thú ca nhi chuồn gót vội Chư hầu kịch bản khép màn nhanh Vinh quang […]