Thơ xướng hoạ

Trời Đày

Trời Đày (bài xướng) thơ viết ngàn bài chẳng ích chi. Nom sang ngõ lợi tối đen sì. So tiền kém cả vài con đĩ. Xét bạc thua từ đứa đánh xi. Ê mặt anh […]