Thơ hoạ

Sống / Chúng

Sống  Sống tủi làm chi đứng chật trời Sống nhìn thế giới hổ chăng ai Sống làm nô lệ cho người khiến Sống chịu ngu si để chúng cười Sống tưởng công danh không tưởng […]

Thơ hoạ

Chết / Hắn

Chết Chết mà vì nước chết vì dân Chết đấng nam nhi trả nợ nần Chết buổi Đông Châu hồn thất quốc Chết như Tây Hán lúc tam phân Chết như Hưng Đạo hồn thành […]

Thơ hoạ

Sống / Chết

SỐNG Sống tủi làm chi đứng chật trời Sống nhìn thế giới hổ chăng ai Sống làm nô lệ cho người khiến Sống chịu ô danh để chúng cười Sống tưởng công danh,không tưởng nước […]