Thơ xướng hoạ

Tự Thán

Tự Thán 2 Luyện bút chân tìm bước của ai Làng thơ đức độ đứng trên tài Vần theo vạch mặt hiền hay ác Tứ góp soi đường đúng hoặc sai Để mắt nhìn dân […]

Thơ hoạ

Tự Thán

Tự Thán 3 Thà làm ngựa chứng giữa đồi hoang Chả thiết lồng son dẫu đúc vàng Thảm cỏ vần thêu viền bát ngát Vòm trời tứ thả mái thênh thang Gia vong gió đọng […]