Tri Kỷ Tri Âm Kiếm Dễ Đâu
Thơ xướng hoạ

Tri Kỷ Tri Âm Kiếm Dễ Đâu

Tri Kỷ Tri Âm Kiếm Dễ Đâu Tri kỷ tri âm kiếm dễ đâuThời nay bạn quý khó mà cầu …… Tình thơ khiến gặp nên gìn kỹ Ý nhạc cho quen cố giữ lâu Dương lễ, Lưu Bình […]