Thơ xướng hoạ

Mời Rượu

Cuối năm Sài Môn Chủ Nhân xin gửi bài thơ Mời Rượu trang tặng tất cả các thi hữu của Sài Môn Thi Đàn trên khắp vòng năm Châu. Uống đi! Uống kẻo ly tràn… […]

Thơ hoạ

2 bài thơ tặng nhau

1-Thơ một thi sĩ : tặng Thư Khanh , Đọc thơ lại nhớ cố nhân, Cảm ơn Quận Chúa mười phân vẹn mười Ngắm hình người ngọc mỉm cười Nhớ ơi là nhớ… bên đời […]