Thơ hoạ

Thu Thiên Dạ Vũ

Thu Thiên Dạ Vũ Trời hôm như họa, gió như ru Bỗng chốc mưa dầm lợt vẻ Thu Mâm bạc lờ mờ mây phủ gấm Đóa vàng quằn quại nước đeo châu Đùa vui Trước […]