Thơ lục bát

Uống Rượu Với Tản Đà

I Cụ hâm rượu nữa đi thôi Be này chừng sắp cạn rồi còn đâu Rồi lên ta uống với nhau Rót đau lòng ấy vào đau lòng này Tôi say? Thưa, trẻ chưa đầy […]