Thơ dịch

Phù Dung lâu tống Tân Tiệm

Nguyên tác: Vương Xương Linh 芙蓉樓送辛漸 寒雨連江夜入吳 平明送客楚山孤 洛陽親友如相問 一片冰心在玉壺 Phù Dung lâu tống Tân Tiệm Hàn vũ liên giang dạ nhập Ngô Bình minh tống khách Sở sơn cô Lạc Dương thân hữu như […]